دستگاه سنگبری جدید

در این محصولات از لحاظ قطعات و کاربری، بهبودهایی صورت گرفته است.